Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Ukončené projekty

CASC
Cílem projektu je zapojit veřejnost jako aktivního účastníka do dialogu mezi vědou, politikou a podnikáním, tj. zvýšit zájem široké veřejnosti o oblast vědy a výzkumu a přispět tak k vytváření veřejnosti aktivně zapojené do debaty o otázkách rozvoje vědy.
Centrum inovačního vzdělávání Liblice (CIVL)
Pod vedením SSČ AV ČR, v.v.i. je realizován projekt Centrum inovačního podnikání Liblice ve spolupráci s partnery projektu, kterými jsou Asociace inovačního podnikání ČR, České inovace, s.r.o. (CI4GM) a VINNOVA.
Centrum pro transfer technologií (CeTT)
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. se podílí na projektu CeTT, který představuje pokračování a rozšíření již existujících služeb transferu technologií při Technologickém centru AV ČR s cílem tyto služby podstatně zdokonalit a doplnit o chybějící komponenty – zejména o ochranu duševního vlastnictví, vzdělávání manažerů výzkumných institucí a výzkumníků v oblasti technologického transferu a ochrany duševního vlastnictví, zakládání spin-off firem a marketingu.
České centrum pro mobilitu (CCM)
České centrum pro mobilitu je součástí Evropské sítě center pro mobilitu - ERA-MORE. ČCM vzniklo v rámci projektu „Czech Mobility Centre“, který byl v období 2005-2007 finančně podporován Evropskou komisí v 6. rámcovém programu.
České centrum pro mobilitu (CCM)
Projekt „České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011“ byl finančně podpořen z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Projekt nyní pokračuje v rámci stávajícího projektu EURAXESS Česká republika.
E*care
Cílem projektu je monitorovat a vyhodnotit překážky v mobilitě výzkumných pracovníků v rámci ERA (European research area).
Informační centrum Akademie věd pro inovace (ICAVI)
Cílem projektu je umožnit přímá osobní setkávání výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR s čelními představiteli podnikatelského sektoru, a to nikoliv nahodile, ale s oborově cílenými skupinami na základě úzké spolupráce mimo jiné s Českou manažerskou asociací a Svazem průmyslu a dopravy.
Komunikace vědy prostřednictvím médií
Popularizovat vědní obory a výsledky bádání v nich považuje za jednu ze svých priorit. Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec snadné. I z těchto důvodů připravil Odbor projektů a grantů kurz „Komunikace vědy prostřednictvím médií“.
Liblice - optimalizace vodního režimu v zámecké oboře
Cílem projektu byla revitalizace a optimalizace vodního režimu v prostoru zámecké obory zámku Liblice, jež tvoří regionální biocentrum a je součástí NATURA 2000. Ve tomto areálu se nachází přírodní rezervace Slatinná louka u Liblic. V rámci projektu byly v areálu obory obnoveny zanesené zavodňovací příkopy, vybudovány dva mokřady, obnoven rybníček a prameniště – studánka. Přínos projektu představuje zvýšení ekologické stability i kvality krajinného rázu v této oblasti. Byla obnovena funkčnost všech vodohospodářských objektů prostřednictvím přírodě blízkých opatření.
Marketing cestovního ruchu Kokořínska
Cílem projektu byla marketingová podpora regionu a propojení dvou marketingových toků mezi partnerskými subjekty Konferenčním centrem AV ČR - Zámek Liblice a Sdružením obcí Kokořínska, tedy marketingové propojení Kokořínska a Liblicka. Mezi aktivity projektu patřilo mj. vytvoření a výroba propagačních materiálů, map, instalace webkamery na Vrátenské hoře, účast na tuzemských a zahraničních veletrzích, konference cestovního ruchu, webová a DVD prezentace, aj.
Otevřená věda II
Projekt vytváří mimořádně nadaným studentům takové podmínky, aby byl podchycen jejich zájem o technické a přírodovědné obory a byli motivováni k volbě vědecké kariéry. Projekt pokračuje v rámci stávajícího projektu Otevřená věda III.
Otevřená věda pedagogům - Praktické kurzy pro středoškolské pedagogy biologie, chemie a fyziky
Otevřená věda pedagogům, aneb Praktické letní kurzy pro učitele středních škol biologie, chemie a fyziky, jsou pod hlavičkou Akademie věd pořádány již od roku 2005. Projekt je nyní realizován v rámci projektu Otevřená věda III.
Regenerace zeleně zámeckého parku Třešť
Cílem projektu SSČ AV ČR, v.v.i. je regenerace zámeckého parku a přilehlé obory.
Regenerace zeleně zámku Liblice
Cílem projektu SSČ AV ČR, v.v.i. je navrácení původních vazeb a působivých scenerií, průhlednosti na architekturu či přírodní partie s ohledem na požadavky současného majitele zámku.
Regenerace zeleně zámku Liblice, II. etapa - zámecká obora
Cílem projektu je rekonstrukce nevhodných lesních porostů, tj. topolových a smrkových monokultur, na strukturu porostů, odpovídající místním a historickým podmínkám. Dalším cílem projektu je samozřejmě i péče o vysazenou vegetaci. Úkolem opatření je optimalizace porostní skladby. Přínos spočívá ve zvýšení ekologické stability a kvality krajinného rázu této oblasti.
Regenerace zeleně zámku Třešť, AV ČR - II. etapa
Cílem projektu je obnova dubové aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace. Účelem regenerace aleje je stabilizovat kompozici aleje a zajistit provozní bezpečnost stromů. Revitalizace tak zajišťuje stabilitu aleje a její provozní bezpečnost na další období.
Rekonstrukce východního křídla zámku Liblice
Cílem projektu je celková rekonstrukce východního křídla zámku Liblice, zlepšení stavu objektu a umožnění provozu nezbytného k zachování památky pro další generace, současně optimalizace poměru existující kongresové kapacity a nově vytvořené ubytovací kapacity jako nezbytné podmínky pro využití příležitostí v oblasti kongresové turistiky i turistiky veřejné.
Rekonstrukce západního křídla zámku Liblice
Projekt Rekonstrukce západního křídla zámku Liblice je třetí fází a dokončujícím projektem komplexní obnovy jedné z nejvýznamnějších památek českého venkovského baroka - zámku Liblice.
Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti
Cílem projektu byla obnova dubové aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace. Cílem regenerace aleje bylo tak stabilizovat kompozici aleje a zajistit provozní bezpečnost stromů.
Zámecký hotel Třešť
Finanční prostředky z Fondu Vysočiny (grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007) částečně pomohou ve výstavbě minigolfového hřiště v zámeckém parku hotelu Třešť.